Lukket lørdag den 1. juni p.g.a. privat arrangement.

Tegnebræt 1.png

Udstillingen +5 med iranske Samaneh Atef og danske Hans Kragh-Jacobsen kan ses til og med den 29. juni.

DSC_00201.jpg

SAMANEH ATEF

Det første, man lægger mærke til, er øjnene. På hendes billeder stirrer de intenst på beskueren, nogle gange så vildt, at der er flere pupiller. Eller pupillen kan være en propel. Øjnene udtrykker både undren, tvivl og angst. Der kan være flere øjne i et ansigt og flere ansigter i en krop. Sådan fortegner Samaneh bevidst virkeligheden og skaber fantasivæsner, der udspringer af hendes følelser. Efter Samanehs eget udsagn fungerer billederne som en slags terapi for hende. De løsner op. Hun bruger sine fabulerende streger til at fremmane en nærmest shamanistisk stemning i sine billeder. Hun oplever det som at fylde sjælen over i sine billeder.

Samaneh Atef er født i 1989. Hun bor og maler i det nordlige Iran. Da hun begyndte at male, følte hun det, som om hun var sluppet ud af et fængsel med gloende tremmer.

Hun bruger billederne som en lindring for den smerte, hun har oplevet i sit liv og som en befrielse. Hun projicerer sig selv over i billederne, der for det meste fremstiller et menneske indfanget af lidelse, underkastet kræfter, hun ikke selv kan styre. Om et vinget væsen er fanget eller frit, er flertydigt. Vi oplever figurerne i en evig, forvreden transformation. Midt i det forvredne opstår der en dragende, personlig verden af figurer, der har deres egen styrke, og som han modstå undertrykkelse og forfølgelse.

Som hun selv udtrykker det:

”Kunst er hele den menneskelige sjæl, og når sjælen er fyldt op, fødes man af kunstens reneste følelser.”

DSC_00353.jpg

 HANS KRAGH-JACOBSEN

Gaderne flyder med ulavet kunst. I rendestenene ligger der stumper, som ingen vil have. Med spejdende øje afsøger Hans Kragh-Jacobsen de steder, han passerer og samler ting op, som kun få andre kan se skønheden i. Så limer eller sømmer han sine fund sammen til billeder, der ikke forestiller andet end det de er. Han arbejder i både to og tre dimensioner. Assemblagerne kalder han for ironikoner, fordi de for ham udstråler en ironisk kraft som en slags ikoner fra en kultur, der er for utålmodig til at forholde sig til evigheden. Han sammensætter materialer, der ellers ikke plejer omgang med hinanden. Sammen danner de et særskilt, mangetydigt univers. Ironien ved ironikon består i mødet med det oversete: Skiferens grå flade, tavlelakkens tysthed, metallets knæk og suk, rustens ekko og nødstedt plastic, flækket af tilfældet. Mærket af at blive brugt, overkørt, fladmast, ridset og flosset samler materialerne sig som tegn i alfabetet til et sprog, der ikke er født endnu.

Tolkning og tydning er ikke ligetil – for ikke at sige forgæves.

Papircollagerne er ironikonernes mindre søskende. Vilkårlige papirstumper limes og komponeres til et udsagn af tegn, streger og buer. Halvt genkendelige motiver underordnes et uforudsigeligt samspil. Farverne kolliderer eller komplimenterer hinanden som i et brev til en ukendt elsket, hvor følelsen er for stor og sammensat til at sætte på en enkel formel.

Sådan opnår det oversete sin egen tyste triumf. 

Hans Kragh-Jacobsen er født i 1945. Har lavet collager i over at halvt århundrede. I løbet af sit liv har han desuden lavet dokumentarfilm, skrevet romaner, teaterstykker og tv-serier.

DSC_00241.jpg

English:

Both artist will be in the Gallery for the opening on May 9.

5pm to 8 pm.

Samaneh Atef

The first thing you notice are the eyes. In Samaneh’s pictures they stare intensely at the spectator, sometimes so fiercely that there are several pupils. Or the pupil can be a propeller. The eyes express wondering, doubt and fear. A face can hold several eyes, and a body several faces. That is how Samaneh deliberately distorts reality and creates fantasy figures emanating from here emotions. According to Samaneh the picures function as a kind therapy for her. They loosen up. She gives her imagination free rein and with her design she conjures up an almost shamanistic atmosphere in her pictures. She experiences it as pouring her soul into her pictures.

Samaneh Atef was born in 1989. She lives and paints in Northern Iran. When she began to paint she felt as if she had escaped from a prison with glowing hot bars. She uses the pictures as a soothing of the pain, she has experienced in her life and as a liberation. She projects herself into the pictures, which mostly represent a human being caught by suffering, submitted to forces she cannot control herself. Whether a winged figure is caught or free is ambiguous. We experience the figures in an eternal, warped transformation. Amidst the warped a fascinating, personal world of characters come into existence, which have their own strength to resist oppression and persecution.

As she herself expresses it:

Art is the whole human soul, and when your soul becomes full, you are born of the pure emotions of art.

DSC_00332.jpg

Hans Kragh-Jacobsen

The streets are a mess of unmade art. In the gutters there are bits and pieces nobody wants. With his scouting eye Hans Kragh-Jacobsen is searching the places he passes and picks up things only few others appreciate. Then he glues or nails his findings into pictures representing nothing but what they are. He works in two and three dimensions. His assemblages he calls ironikons, because to him they radiate an ironic power as a kind of icons from a culture which is too impatient to consider eternity. He puts together materials that usually don’t match each other. Together they form a particular, ambiguous universe. The irony of the ironikon consists of the meeting of the overlooked. The grey surface of the slate, the silence of the blackboard lacquer, the cracking and sighing of metal, the echo of rust, distressed plastic, cracked by coincidence. Marked by use, run over, squashed flat, scratched and frayed the materials come together as signs in an alphabet of a language not yet born. Interpretation and deciphering is not so simple – possibly futile.

The paper collages are the small siblings of the ironikons. Random scraps of paper are glued into a composition of signs, lines and arches. Half recognizable motives are submitted to an unpredictable interaction. The colours collide or compliment each other like letters to an unknown lover, where the emotion is too strong and complex to put on a simple formula. Thus the overlooked achieves its own hushed triumph.

Hans Kragh-Jacobsen was born in 1945. He has made collages for over half a century. In his lifetime he has also made documentary films, written novels, songs, theatre pieces and tv-series.